Hộp test sera Ca - Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Hiển Long

  Hộp test sera Ca - Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Hiển Long

  Hộp test sera Ca - Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Hiển Long

  Danh mục sản phẩm
  Chi tiết sản phẩm

  • Hộp Test Ca
  • Mã sản phẩm: sera Koi Color
  • Giá: Liên hệ
  • Số lượng:
  • Đặt mua sản phẩm
  • Lượt xem: 2716
  • Test Ca
  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

  DUÏNG CUÏ KIEÅM TRA HAØM LÖÔÏNG CALCIUM

  (Sera Ca Test Kit - Germany)

   

  Cách dùng:

  Kiểm tra hàm lượng Calcium trong môi trường nước ( ao nuôi trồng thủy sản).

   

  Cách sử dụng:

  1. Laøm saïch trong vaø ngoaøi loï thuûy tinh tröôùc vaø sau moãi laàn kieåm tra. Laéc ñeàu chai thuoác thöû tröôùc khi söû duïng.
  2. Röûa loï thuûy tinh nhieàu laàn baèng maãu nöôùc caàn kieåm tra, sau ñoù ñoå 5ml maãu nöôùc vaøo loï. Lau khoâ beân ngoaøi loï.
  3. Nhoû 8 gioït thuoác thöû soá 1 vaøo loï thuûy tinh chöùa maãu nöùôc caàn kieåm tra, ñoùng naép vaø laéc troøn  ñeàu nheï nhaøng, coù theå xaûy ra tröôøng hôïp nöôùc bò vaån ñuïc nhöng khoâng aûnh höôûng ñeán ñoä chính xaùc cuûa keát quaû ño.
  4. Theâm moät muoãng löôøng (keøm theo) thuoác thöû soá 2 vaøo loï, ñoùng naép vaø laéc troøn ñeàu nheï nhaøng cho ñeán khi boät thuoác tan heát.
  5. Theâm töøng gioït maåu 3 vaøo loï – ñeám soá gioït. Laéc troøn loï sau moãi gioït. Tieáp tuïc nhoû töøng gioït vaøo loï cho ñeán khi maøu cuûa maãu nöôùc chuyeån töø maøu hoàng sang maøu xanh.
  6. Laáy soá gioït nhaân vôùi 20 ta ñöôïc haøm löôïng Ca tính baèng mg/l.

   

  Bảo quản:

  Ñoùng naép chai thuoác thöû ngay sau khi söû duïng. Löu tröõ nôi thoaùng maùt vaø ñeå traùnh xa taàm tay treû em.

   

  Chú ý:

  Thuoác thöû soá 1 coù chöùa sodium hydroxide deã chaùy vaø coù haïi cho maét. Traùnh tieáp xuùc tröïc tieáp vaøo maét, da vaø quaàn aùo. Tröôøng hôïp thuoác thöû naøy tieáp xuùc vôùi maét, neân röûa ngay vôùi thaät nhieàu nöôùc vaø neân laøm theo lôøi khuyeân cuûa baùc só.

   

  Để lại tin nhắn cho chúng tôi