Hộp test sera Clo - Công Ty Cổ Phần Công nghệ Hiển Long

  Hộp test sera Clo - Công Ty Cổ Phần Công nghệ Hiển Long

  Hộp test sera Clo - Công Ty Cổ Phần Công nghệ Hiển Long

  Danh mục sản phẩm
  Chi tiết sản phẩm
  • Hộp test Sera -Test Clo
  • Mã sản phẩm: sera KOI professional spirulina color food
  • Giá: Liên hệ
  • Số lượng:
  • Đặt mua sản phẩm
  • Lượt xem: 2307
  • Sera KOI Professional Spirulina Color Food
  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

  DỤNG CỤ KIỂM TRA HÀM LƯỢNG CHLORINE

  (Sera Cl Test Kit - Germany)

  Öùng duïng:

  Kieåm tra haøm löôïng Clorin trong moâi tröôøng nöôùc (ao nuoâi troàng thuûy saûn, CBTS).

   

  Caùch söû duïng:

  1. Laøm saïch trong vaø ngoaøi loï thuûy tinh tröôùc vaø sau moãi laàn kieåm tra. Laéc ñeàu chai thuoác thöû tröôùc khi söû duïng.
  2. Röûa loï thuûy tinh nhieàu laàn baèng maãu nöôùc caàn kieåm tra, sau ñoù ñoå 20ml maãu nöôùc vaøo loï. Lau khoâ beân ngoaøi loï.
  3. Theâm 8 gioït thuoác thöû soá 1 vaøo loï, ñoùng naép vaø laéc ñeàu loï thuûy tinh roài môû naép ra.
  4. Kieåm tra phaûn öùng maøu ngay sau ñoù. Ñaët loï thöû nôi neàn traéng vaø so maøu (Neân thöïc hieän vieäc so maøu döôùi aùnh saùng töï nhieân, traùnh aùnh saùng maët trôøi tröïc tieáp chieáu vaøo.)
  5. Neáu khoâng coù söï thay ñoåi maøu saéc so vôùi maãu nöôùc ban ñaàu thì maãu nöôùc khoâng coù Clo. Haøm löôïng Clo gaây haïi ôû möùc 0.02mg/l töông ñöông vôùi maãu nöôùc nhuoám sang maøu vaøng. Neáu haøm löôïng Clo cao hôn möùc 0.02 thì maãu thöû coù maøu hôi ñoû.

   

  Baûo quaûn:

  Ñoùng naép chai thuoác thöû ngay sau khi söû duïng, löu tröõ nôi thoaùng maùt vaø ñeå traùnh xa taàm tay treû em.

   

  Chuù yù:

  Thuoác thöû naøy coù chöùa hydrochloric acid gaây kích thích maét, heä hoâ haáp vaø da, raát coù haïi cho maét. Tröôøng hôïp thuoác thöû naøy tieáp xuùc vôùi maét, neân röûa ngay vôùi thaät nhieàu nöôùc vaø neân laøm theo lôøi khuyeân cuûa baùc só.

   

   

   

   

   

  Để lại tin nhắn cho chúng tôi